Fastpartner AB (publ) emitterar obligationslån med en löptid om 4 år

Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 4 år, på den svenska obligationsmarknaden.

Volymen på det nya obligationslånet uppgår till 800 MSEK. Obligationen väckte stort intresse och orderboken blev betydligt övertecknad och uppgick till strax över 1 600 MSEK.

Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.


Försäljning av Holms Industris verksamhet till Helix Kapital

Berghco Advokatbyrå har varit rådgivare åt säljarna vid deras överlåtelse av aktier till den nya majoritetsägaren Helix Kapital.

Holms grundades 1927 och utvecklar, tillverkar och säljer redskap för löpande underhåll av vägar och industriella utomhusytor. De senaste åren har Holms uppvisat en god organisk tillväxt och omsätter i dag cirka 100 MSEK med försäljning i Norden, övriga Europa, Amerika och Asien. Bolaget har sitt huvudkontor i Motala och har cirka 50 anställda.

Berghcos team bestod av Jonas Bergh, Martin Husberg och Anastasia Jansson.


FastPartner AB (publ) emitterar ett obligationslån om 600 MSEK

FastPartner har emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 3,5 år, på den svenska obligationsmarknaden.

Volymen uppgår till 600 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt förfall i september 2021. Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt
1 000 MSEK.
Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån, fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

– Det är glädjande att kapitalmarknaden har fortsatt stort förtroende för FastPartner vilket den kraftigt övertecknade orderboken är ett kvitto på. Vi har som ambition att vara en återkommande aktör på kapitalmarknaden och ha en balanserad finansieringsprofil vilket inkluderar obligationer, säger Sven-Olof Johansson, VD för FastPartner.

Berghco har varit legala rådgivare, Teamet bestod av Christina Malm och Anastasia Jansson


Flyttföretaget Rexab vinner upphandlingsmål i Kammarrätten mot Svenska Bostäder

Berghco har biträtt sin klient Rexab Flytt och Tungtransport i ett överklagande mot Svenska Bostäder.

Rexab gjorde gällande att Svenska Bostäders upphandlingar enligt ett ramavtal för flyttjänster gjorts med så stora avsteg från innehållet i ramavtalet, att ett nytt ogiltigt ramavtal träffats.

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 15 mars förklarat att Rexab hade rätt och att alla upphandlingar som Svenska Bostäder gjort enligt detta ramavtal sedan den 1 december 2016 är ogiltiga.


Socialstyrelsens nationella riktlinjer överklagas

Socialstyrelsen har beslutat att fastställa reviderade Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Syftet med riktlinjerna är att värdera vilka behandlingsmetoder, t.ex. psykofarmaka och psykoterapi, som sjukvården bör erbjuda patienter. Riktlinjerna utgör därmed grund för vårdens tillgång till behandlingsmetoder, påverkar patienters möjlighet till val av behandling samt utgör ett kraftfullt styrmedel för vårdens finansiering och upphandling.

Vid granskning av Socialstyrelsens riktlinjearbete har framkommit en påfallande brist på relevant kompetens och kompetensbredd. Inflytandet av jäv och särintressen är omfattande och betydande. Riktlinjer och prioriteringar har beslutats utan stöd i oberoende och neutral kunskapsvärdering men till uppenbar fördel för särintressen som finns representerade i ledningsgruppen.

Eftersom personer med jäv deltagit i processen att ta fram Riktlinjerna, väsentlig kompetens och saklighet saknats i processen och då Riktlinjerna sätter patientlagen (2014:821) ur spel yrkar Psykoterapicentrum att förvaltningsrätten upphäver Socialstyrelsens beslut att fastställ Riktlinjerna.

Berghco Advokatbyrå biträder Psykoterapicentrum med överklagan.

Förvaltningsrätten i Stockholm har dock avvisat överklagandet med motiveringen att riktlinjerna inte utgör ett överklagbart beslut, då riktlinjerna inte kan anses ha tillräcklig faktisk verkan. Psykoterapicentrum har beslutat att lyfta denna fråga vidare till Kammarrätten.

Överklagan samt förvaltningsrättens beslut återfinns här
Överklagan av de nationella riktlinjerna
Förvaltningsrättens beslut att avvisa överklagandet
Överklagan av förvaltningsrättens avvisningsbeslut


Flyttföretaget NFB kräver staten på skadestånd för Konkurrensverkets agerande

Processen inleddes 2014 då Konkurrensverket framförde krav mot flyttföretagen NFB Transport Systems AB och Vänrun AB (f d ICM Kungsholms AB) för påstådda brott mot konkurrenslagen. Kraven bestod av böter på sammanlagt över åtta miljoner kronor.

I maj 2016 konstaterade Tingsrätten att NFB och ICM inte hade gjort något fel, men Konkurrensverket valde att driva ärendet vidare. Slutligen fastslog Patent- och Marknadsöverdomstolen den 29 november 2017 att inget brott har begåtts.

I ett brev till Justitiekanslern den 30 januari 2018 konstateras att Konkurrensverkets ingripande mot NFB och ICM grundar sig på uppenbart oriktiga rättsliga bedömningar.

 Som en följd av felaktiga anklagelser från Konkurrensverket har NFB förlorat uppdrag och intäkter. Därtill har företrädare för verket uttalat sig i media på ett sätt som gett intrycket att NFB och ICM varit skyldiga.

I ett första skede begär NFB att det ska fastslås att staten är ersättningsskyldig, och när det är klarlagt ska en oberoende expert räkna ut hur stor skadan är. NFB vet att skadan uppgår till många miljoner kronor.

Berghco Advokatbyrå har, tillsammans med Kastell Advokatbyrå, varit NFB och ICMs juridiska biträden under hela processen.

Brevet till Justitiekanslern återfinns i sin helhet här


För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta NFBs rättsliga ombud:

Jonas Bergh, Berghco Advokatbyrå
jonas.bergh@berghco.com
+46 (0)722-33 04 01


Mäklarsamfundets försäljning av aktier i Hemnet

Berghco Advokatbyrå har biträtt Mäklarsamfundet i försäljningen av aktier i bostadssajten Hemnet. Transaktionen värderar Hemnet till 2 miljarder svenska kronor.

General Atlantic, i partnerskap med ett konsortium bestående av investerarna Pierre Siri, Henrik Persson och investerare i investmentbolaget Merro, blir nya ägare av Hemnet.

Efter fullföljd investering blir General Atlantic majoritetsägare medan konsortiet får en minoritetspost. De befintliga ägarna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet behåller minoritetsposter i Hemnet.

De tidigare ägarna Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling säljer hela sina innehav i Hemnet.

Berghcos team bestod av Jonas Bergh och Isabelle Waldenström.


NFB och Vänrun (f d ICM) vinner mål i Patent – och Marknadsöverdomstolen med Berghco som ombud

Berghco Advokatbyrå (Jonas Bergh och Alice Grehn) har tillsammans med Kastell advokatbyrå (Erik Söderlind) under ca fyra års tid varit ombud för företagen NFB Transport Systems AB och Vänrun AB (f d ICM Kungsholms AB) mot Konkurrensverket.

Konkurrensverket påstod att två konkurrensklausuler vid företagsförvärv stred mot Konkurrenslagen. Konkurrensverket yrkade att NFB och ICM tillsammans skulle betala över 8 miljoner kr i konkurrensskadeavgift (böter).

Den 16 maj 2016 vann NFB och Vänrun på alla punkter i Stockholms Tingsrätt. Konkurrensverket överklagade. Den 29 november 2017 vann NFB och Vänrun på alla punkter i Patent- och Marknadsöverdomstolen.

Totalt tillerkändes NFB och Vänrun över 8 miljoner kr i ersättning från staten för ombudsarvode och eget arbete.


FastPartner genomför emission av stamaktier

Berghco är FastPartner ABs legala rådgivare i samband med företrädesemission av stamaktier om cirka 770 miljoner kronor, vilket meddelades av FastPartners styrelse den 27 oktober 2016.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att bland annat finansiera bostadsbyggnation, investera i befintliga fastigheter och nya fastighetsförvärv.

Berghcos team består av Christina Malm, projektledare, Jonas Bergh, Jan Henrik Ahrnell, Lina Sandmark, Tobias Hörnberg och Alice Grehn.


FastPartners emission av företagsobligationer

Berghco har biträtt FastPartner AB (publ) i samband med emission av företagsobligationer om sammanlagt 600 miljoner kronor.

Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om totalt en miljard kronor. Bolaget kommer att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden ska användas till fastighetsförvärv, återbetalning av utestående obligationslån och allmänna verksamhetsändamål.


© Berghco Advokatbyrå AB 2019

Adress

Jungfrugatan 6
114 44 Stockholm

Följ oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google