Berghco har biträtt börsnoterade FastPartner AB vid emissionen av icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor, med ett rambelopp om 600 miljoner kr.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. FastPartner AB kommer att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Berghco har varit legal rådgivare i samband med emissionen.