Socialstyrelsen har beslutat att fastställa reviderade Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Syftet med riktlinjerna är att värdera vilka behandlingsmetoder, t.ex. psykofarmaka och psykoterapi, som sjukvården bör erbjuda patienter. Riktlinjerna utgör därmed grund för vårdens tillgång till behandlingsmetoder, påverkar patienters möjlighet till val av behandling samt utgör ett kraftfullt styrmedel för vårdens finansiering och upphandling.

Vid granskning av Socialstyrelsens riktlinjearbete har framkommit en påfallande brist på relevant kompetens och kompetensbredd. Inflytandet av jäv och särintressen är omfattande och betydande. Riktlinjer och prioriteringar har beslutats utan stöd i oberoende och neutral kunskapsvärdering men till uppenbar fördel för särintressen som finns representerade i ledningsgruppen.

Eftersom personer med jäv deltagit i processen att ta fram Riktlinjerna, väsentlig kompetens och saklighet saknats i processen och då Riktlinjerna sätter patientlagen (2014:821) ur spel yrkar Psykoterapicentrum att förvaltningsrätten upphäver Socialstyrelsens beslut att fastställ Riktlinjerna.

Berghco Advokatbyrå biträder Psykoterapicentrum med överklagan.

Förvaltningsrätten i Stockholm har dock avvisat överklagandet med motiveringen att riktlinjerna inte utgör ett överklagbart beslut, då riktlinjerna inte kan anses ha tillräcklig faktisk verkan. Psykoterapicentrum har beslutat att lyfta denna fråga vidare till Kammarrätten.

Överklagan samt förvaltningsrättens beslut återfinns här
Överklagan av de nationella riktlinjerna
Förvaltningsrättens beslut att avvisa överklagandet
Överklagan av förvaltningsrättens avvisningsbeslut